Weg-Nr.132:   Blaukreuz
Zielweg   Rupprechtstein (Gde. Etzelwang) – Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg
Länge: 3,8 km


Rupprechtstein – 1,6 – Tabernackel – 0,4 – Neidstein – 1,8 – Neukirchen b. SR, Bhf.


Download

download